۰

با اصطلاحات، نام ها و آساناهای ورزش یوگا بیشتر آشنا شوید

با اصطلاحات، نام ها و آساناهای ورزش یوگا بیشتر آشنا شوید

در این مقاله به اصطلاحات، اسامی و آساناهای ورزش یوگا و همچنین به معرفی مجموعه حرکات معکوس، نشسته، ایستاده، خوابیده و حرکات عمومی این ورزش پرداخته شده است.

در این مقاله به اصطلاحات، اسامی و آساناهای ورزش یوگا و همچنین به معرفی مجموعه حرکات معکوس، نشسته، ایستاده، خوابیده و حرکات عمومی این ورزش پرداخته شده است.

۱. آسانا (Asana) های ورزش یوگا

۲. اسامی حرکات (Asana) و اصطلاحات ورزش یوگا

۲.۱ حرکات نشسته یوگا (Sitting Poses)

۲.۲ حرکات ایستایی یوگا (Standing Poses)

۲.۳ حرکات خوابیده و دراز کش یوگا (Supine Poses)

۲.۴ حرکات معکوس یوگا (Reclining Poses)

۲.۵ حرکات عمومی ورزش یوگا

 

 جهت خرید بهترین مت یوگا با قیمت عالی کلیک کنید 

 

آسانا (Asana) های ورزش یوگا

از نقطه نظر جسمانی Asana ها ابزارهایی برای دستیابی به تعادل، قدرت، انعطاف پذیری، چالاکی و بهبود سلامت روح و روان هستند که در این ورزش هر کدام بر اساس ماهیت اجرایی، شکل و ساختار کلی شان به یک اسم خاص نامگذاری شده اند. به طور کلی با توجه به وضعیت بدن در هنگام اجرای حرکات، آساناها به ۹ دسته :

Balancing Poses (مجموعه حرکات تعادلی)

Balancing Poses (مجموعه حرکات تعادلی)

 

Standing Poses (مجموعه حرکات ایستایی)

Standing Poses (مجموعه حرکات ایستایی)

 

Meditative Poses (مجموعه حرکات مراقبه)

Meditative Poses (مجموعه حرکات مراقبه)

 

Twists (مجموعه حرکات پیچشی)

Twists (مجموعه حرکات پیچشی)

 

Backward Bends (مجموعه حرکات خم به پشت)

Backward Bends (مجموعه حرکات خم به پشت)

 

Forward Bends (مجموعه حرکات خم به جلو)

Forward Bends (مجموعه حرکات خم به جلو)

 

Reclining Poses (مجموعه حرکات معکوس)

Reclining Poses (مجموعه حرکات معکوس)

Sitting Poses (مجموعه حرکات نشسته)

Sitting Poses (مجموعه حرکات نشسته)

 

Supine Poses (مجموعه حرکات دراز کش)

Supine Poses (مجموعه حرکات دراز کش)

تقسیم شده اند که اجرای صحیح و اصولی هر یک از آساناها سبب می شود تا انعطاف، چابکی، چالاکی، و استقامت بدنی به طور شگفت انگیزی بهبود پیدا کند اما هدف اصلی آساناها آماده سازی جسم و روح روان برای مراقبه است که نام هریک از حرکت ها (Asana) با توجه به نوع حرکت و شباهت آن به موضوع خاص مانند طبیعت، حیوان و یا پهلوانان اساطیری، و .. بر روی  آن حرکت نامگذاری شده است مانند بهو جنگ آسانا (حالت مار کبرا)، ماتسی آسانا (حرکت ماهی)، و ..   که در ادامه به معرفی اسم هریک از آساناها (حرکات) بر اساس نوع حرکتی خواهیم پرداخت.


بیشتر بدانید : یوگا چیست؟ چگونه این ورزش را آغاز کنیم؟


اسامی حرکات (Asana) و اصطلاحات ورزش یوگا

همانطور که قبلا گفته شد حرکات ورزش یوگا بر اساس وضعیت بدن و نوع اجرای حرکت دسته بندی و نام گذاری شده اند.

حرکات نشسته یوگا (Sitting Poses)

مجموعه حرکات نشسته یوگا  شامل ۱۵ Asana هستند که با نام هایی همچون :

Dandasana (نشستن صحیح و اصولی) – داند آسانا

Dandasana (نشستن صحیح و اصولی) – داند آسانا

 

Sukhasana (چهار زانوی ساده) – سوکه آسانا

Sukhasana (چهار زانوی ساده) – سوکه آسانا

 

Siddhasana (روش نشستن استاد) - سیداهاسانا

Siddhasana (روش نشستن استاد) - سیداهاسانا

 

Virasana (قهرمان نشسته) – ویرا آسانا

Virasana (قهرمان نشسته) – ویرا آسانا

 

 

Baddha Konasana (حرکت پروانه) – بادهاکو آسانا

Baddha Konasana (حرکت پروانه) – بادهاکو آسانا

 

Usterasana (حرکت شتر) – اوشتر آسانا

Usterasana (حرکت شتر) – اوشتر آسانا

 

Marichyasana (حرکت پیچ ساده) – مریچی آسانا

Marichyasana (حرکت پیچ ساده) – مریچی آسانا

 

Ardha Matsyendrasana (حرکت پیچ ماهی) – آردها متسی ندر آسانا

Ardha Matsyendrasana (حرکت پیچ ماهی) – آردها متسی ندر آسانا

 

Upavistha konasana (سر به زمین نشستن با پاهای باز) – اوپا ویشتا کوناسانا

Upavistha konasana (سر به زمین نشستن با پاهای باز) – اوپا ویشتا کوناسانا

 

Janu Sirsasana (سر بر زانوی نشسته) – جانو شیرس آسانا

Janu Sirsasana (سر بر زانوی نشسته) – جانو شیرس آسانا

 

Gomukhasana (حرکت سر گاو) – گوموک آسانا

Gomukhasana (حرکت سر گاو) – گوموک آسانا

 

Paschimottanasana (حرکت کشش کامل پشت) – پاسچی موتان آسانا

Paschimottanasana (حرکت کشش کامل پشت) – پاسچی موتان آسانا

 

Ardha Navasana (وضعیت نیمه قایق) – آردها ناواسانا

Ardha Navasana (وضعیت نیمه قایق) – آردها ناواسانا

 

Paripurna navasana (حرکت قایق) – پاری پورنا ناواسانا

Paripurna navasana (حرکت قایق) – پاری پورنا ناواسانا

 

شناخته می شوند. حرکات نشسته یوگا علاوه بر اینکه در مجموعه حرکات مراقبه (Meditative Poses) نیز بکار گرفته می شوند تاثیرات مفیدی بر روی غدد تیموس و تیروئید دارند، همچنین با ایجاد انبساط و انقباض در قفسه سینه موجب افزایش توان ریه ها شده و در بهبودی بیماریهای تنفسی از قبیل تنگی نفس و آسم موثر هستند و با بهبود وضعیت جسمی می توانند سبب تسکین درد در کمر و ستون فقرات شوند.

حرکات ایستایی یوگا (Standing Poses)

مجموعه حرکات ایستاده ورزش یوگا شامل ۱۳ Asana هستند که با نام هایی همچون :

Tadasana (حرکت ایستادن صحیح یا کوه) – تادآسانا

Tadasana (حرکت ایستادن صحیح یا کوه) – تادآسانا

 

Garudasana (وضعیت عقاب) – گارودآسانا

Garudasana (وضعیت عقاب) – گارودآسانا

 

Vrksasana  (حرکت درخت) – ورکس آسانا

Vrksasana  (حرکت درخت) – ورکس آسانا

 

Parivrtta Trikonasana (حرکت مثلث پیچ) – پاری ویرتا تریکون آسانا

Parivrtta Trikonasana (حرکت مثلث پیچ) – پاری ویرتا تریکون آسانا
 

Utthita Trikonasana (حرکت مثلث ساده) اوتیتا اریکون آسنا

Utthita Trikonasana (حرکت مثلث ساده) اوتیتا اریکون آسنا

 

Utthita Parsavakonasana (حرکت مثلث 90 درجه) اوتیتا پارساواکونآسانا

Utthita Parsavakonasana (حرکت مثلث 90 درجه) اوتیتا پارساواکونآسانا

 

Natarajasana (حرکت رقاصه) – ناتاراج آسانا

Natarajasana (حرکت رقاصه) – ناتاراج آسانا

 

Utkatasana (حرکت صندلی) – اوتکات آسانا

Utkatasana (حرکت صندلی) – اوتکات آسانا

 

Virabhadrasana (حرکت قهرمان) – ویرابادار آسانا

Virabhadrasana (حرکت قهرمان) – ویرابادار آسانا

 

Parsvottanasana (حرکت خم به جلو جانبی) – پارسوا اوتان آسانا

Parsvottanasana (حرکت خم به جلو جانبی) – پارسوا اوتان آسانا

 

Uttanasana (حرکت خم به جلو ایستاده) – اوتان آسانا

Uttanasana (حرکت خم به جلو ایستاده) – اوتان آسانا

 

Prasarita Padottanasana (حرکت خم به جلو با پاهای باز) – پراساریتا پادتان آسانا

Prasarita Padottanasana (حرکت خم به جلو با پاهای باز) – پراساریتا پادتان آسانا

شناخته  می شوند. حرکات ایستایی ورزش یوگا در بهبود تعادل و فرم و استایل ایستادن بسیار موثر هستند تا جایی که وزن بدن را بر روی پاها به صورت یکنواخت توزین می کنند. کسب مهارت در انجام حرکات ایستایی علاوه بر توزین وزن موجب افزایش قدرت و استقامت بدنی شده و تعادل و هماهنگی را در بین اندام های مختلف بدن پدید می آورد.

حرکات خوابیده و دراز کش یوگا (Supine Poses)

مجموعه حرکات درازکش و یا خوابیده ورزش یوگا شامل ۸ Asana هستند که با نام هایی همچون :

Bhujangasana (حرکت مار کبرا) – بوجانگ آسانا

Bhujangasana (حرکت مار کبرا) – بوجانگ آسانا

 

Dhanurasana (حرکت کمان) – دانور آسانا

Dhanurasana (حرکت کمان) – دانور آسانا

 

Supta Padangusthasana (وضعیت پا به انگشت خوابیده) – سوپتا پادانگوشت آسانا

Supta Padangusthasana (وضعیت پا به انگشت خوابیده) – سوپتا پادانگوشت آسانا

Supta Pavanmuktasana (وضعیت قفل کردن ساق پا) – سوپتا پاون موکتاسانا

Supta Pavanmuktasana (وضعیت قفل کردن ساق پا) – سوپتا پاون موکتاسانا

 

Urdhva prasarrita padasana (کشش پا به سمت بالا – دراز کش) – اوردوا پراسریتا پاداسانا

Urdhva prasarrita padasana (کشش پا به سمت بالا – دراز کش) – اوردوا پراسریتا پاداسانا

 

Salabhasana (حرکت ملخ - حرکت نیم ملخ) – شالایها سانا

Salabhasana (حرکت ملخ - حرکت نیم ملخ) – شالایها سانا

 

Supta Udharkarshanasana (حرکت پیچ ساده دراز کش) – سوپتا اودهار کارسان آسانا

Supta Udharkarshanasana (حرکت پیچ ساده دراز کش) – سوپتا اودهار کارسان آسانا

شناخته می شوند. حرکات خوابیده و درازکش یوگا در زمره مناسب ترین حرکات این ورزش قرار دارند، حمایت زمین در هنگام رها کردن مرکز ثقل و وزن بدن در هنگام انجام حرکات موجبات آسودگی ذهن و جسم را فراهم می آورد و متعاقب آن اجرای صحیح حرکات انرژی کمتری را گرفته و با ایجاد آرامش موجب تجدید نیرو و استحکام بدنی می شود. از سویی دیگر حرکات و وضعیت های اصلی درازکش در واقع پایه اجرای بسیاری دیگر از حرکات مهم ورزش یوگا هستند که این امکان را فراهم می کنند که فرد با تمرکز و توان بهتری حرکاتی همچون خم به پشت و حرکات پیچشی را انجام دهد.


بیشتر بدانید : یوگا و لاغری ! از شایعه تا واقعیت / فواید و مضرات یوگا


حرکات معکوس یوگا (Reclining Poses)

مجموعه حرکات معکوس ورزش یوگا شامل ۳ Asana هستند که با نام هایی همچون :

Viparita Karani (وضعیت معکوس) – ویپاریتا کارانی

Viparita Karani (وضعیت معکوس) – ویپاریتا کارانی

 

Halasana (گاو آهن) – هالاسانا

Halasana (گاو آهن) – هالاسانا

 

Salamba Sarvangasana (ایستادن بر روی شانه ها) – سالامبا ساروانگ آسانا

Salamba Sarvangasana (ایستادن بر روی شانه ها) – سالامبا ساروانگ آسانا

 

شناخته می شوند. حرکات معکوس در هنگام انجام ورزش یوگا سبب تغییر کامل وضعیت بدن می شوند به نحوی که در حین انجام آسانا سر به سمت زمین و پاها به سمت بالا قرار دارند که در این وضعیت، مقدار گردش خون در پاها کاهش یافته و متمرکز بر روی سر می شود که نتیجه این روند کاهش خستگی جسمانی و دفع سموم از بدن خواهد بود. همچنین حرکات معکوس در بهبود گردش خون در اندام هایی همچون کمر، پشت و شکم مفید بوده و در انقباض اندامها شکمی بسیار موثر هستند و موجبات اعتماد به نفس و شادابی را در فرد بوجود می آورند در واقع حرکات معکوس به نوعی از کلیدی ترین آسانا های یوگا محسوب می شوند که با کنترل متابولیسم بدن و تنظیم مقدار فشار خون و کلسترول، تعادل شیمیایی بدن را در وضعیت ایده آل نگه می دارند، اما نکته ای که باید بانوان به آن توجه داشته باشند اینست که در در دوران قاعده گی از انجام حرکات معکوس این ورزش پرهیز کنند.


بیشتر بدانید : ورزش ایروبیک بهتر است یا پیلاتس


حرکات عمومی ورزش یوگا

مجموعه حرکات عمومی یوگا از جمله Asana هایی هستند که در تمامی سبک های این ورزش مشترک هستند این حرکات با نام هایی همچون :

Surya Namaskar (حرکت سلام بر خوشید) – سوریانا ماسکار

Surya Namaskar (حرکت سلام بر خوشید) – سوریانا ماسکار

 

Matsyasana (حرکت ماهی) – ماتسی آسانا

Matsyasana (حرکت ماهی) – ماتسی آسانا

 

Setu Bandha Sarvangasana (حرکت پل) – ستوباندا ساروانگانا

Setu Bandha Sarvangasana (حرکت پل) – ستوباندا ساروانگانا

 

Parighasana (حرکت دروازه) – پارگ هاسانا

Parighasana (حرکت دروازه) – پارگ هاسانا

 

Purvottanasana (حرکت کشش جلوی بدن) – پورتاناسانا

Purvottanasana (حرکت کشش جلوی بدن) – پورتاناسانا

 

Urdhva Mukha Svanasana (حرکت سگ سر بالا) – اردواموک ها سواناسانا

Urdhva Mukha Svanasana (حرکت سگ سر بالا) – اردواموک ها سواناسانا

 

Adho Mukha Svanasana (حرکت سگ سر پائین) - آدموکها سوان آسانا

Adho Mukha Svanasana (حرکت سگ سر پائین) - آدموکها سوان آسانا

 

شناخته می شوند. حرکات عمومی یوگا در واقع حرکات پایه ای این ورزش محسوب می شوند که همانطور که گفته شد در تمامی سبک های یوگا مشترک بوده و تلفیقی از تمرینات استقامتی، مراقبه، کششی، و .. در آنها وجود دارد که انجام این آسانا ها در از بین بردن چربی های اضافی بدن، روند گردش خون، افزایش میزان انرژی، بهبود قوای جسمانی، حفظ تناسب اندام، آرامش و بهبود تمرکز ذهنی را برای افراد به  همراه خواهد داشت.

پیشنهاد می کنیم برای آگاهی بیشتر در زمینه ورزش یوگا و سایر ورزش ها، همچنین مطالعه مقالات روز ورزشی و آشنایی با لوازم و تجهیزات رشته های مختلف ورزشی و نحوه کارکرد و تاثیرات آنها بر روی بدن و حتی سفارش و خرید آنها به صفحه اصلی سایت ما * کالاورزش* مراجعه فرمائید.

 

جهت خرید انواع لوازم و وسایل یوگا با کیفیت عالی از کالاورزش کلیک کنید

 

محصولات مرتبط

%19 تخفیف
۴۴۵,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان
%8 تخفیف
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
%9 تخفیف
۶۸۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%17 تخفیف
۳۴۰,۰۰۰ تومان ۴۱۰,۰۰۰ تومان
%22 تخفیف
۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶۴۰,۰۰۰ تومان
%6 تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

امتیاز دهید :
ثبت نظر
کد امنیتی
whatsapp whatsapp phone